Wyniki badań na arsen wykazały przekroczenia
¬ródło: Redakcja GPI
12.01.2018.   
12.01.2018.

Prawie 28 % dorosłych mieszkańców Głogowa ma w swoich organizmach przekroczone poziomy arsenu. W¶ród dzieci te wyniki s± na szczę¶cie niższe. Arsen przekroczony jest u niecałych 14 % z nich. Takie s± wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie miasta, przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Dane te zostały przedstawione głogowskiej radzie miejskiej. Nie uwzględniaj± one jednak podziału na tzw. arsen organiczny (nieszkodliwy) oraz nieorganiczny (truj±cy).

Taki podział mog± wskazać dalsze badania, które miasto zamierza przeprowadzić. Jest jednak spora szansa, że zostan± one sfinansowane przez KGHM. Trwaj± ostatnie rozmowy z miedziow± spółk± w sprawie porozumienia w tej sprawie.

Miasto zamierza również przygotować poradnik dla mieszkańców Głogowa. Podane zostan± w nim informacje, co robić, aby zmniejszyć poziomy arsenu w organizmach. Dotyczy to m.in. nawyków żywieniowych, stylu życia itp.

W badaniach wzięły udział 1993 osoby, w tym 1000 dzieci.