Przebudowa ul. Akacjowej zakończona
¬ródło: Nadesłane
11.04.2018.   
11.04.2018.


Zakończyła się przebudowa ulicy Akacjowej w Kotli. W ramach prac na całym odcinku drogi wymieniona została asfaltowa nawierzchnia. Oprócz tego zbudowano zjazdy, wykonano ¶ciek betonowy, wymieniono przepust pod drog± wraz z wł±czeniem do niego wód opadowych za pomoc± wpustu deszczowego.

Koszt inwestycji wykonywanej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego wyniósł 308 506,91 złotych. Zadanie jest współfinansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej w kwocie 163 520,67 złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie „Wsparcie inwestycji zwi±zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow± wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialn± i w oszczędzanie energii”).

– Jeste¶my zadowoleni z wykonanych prac oraz terminu ich zakończenia. Cieszymy się, że mieszkańcy mog± już korzystać z wyremontowanej drogi  – powiedział wójt gminy Łukasz Horbatowski.