Miliony na termomodernizację szkoły w Nielubi
Źródło: Redakcja GPI
21.05.2018.   
21.05.2018.

W pierwszej połowie maja br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi, które stanowią drugi etap zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Całość prac w Szkole w Nielubi to kwota ponad 3 mln. zł, z czego pozyskane dofinansowanie na ten etap inwestycji wynosi blisko 1.500.000,00 mln. zł. Natomiast koszty wykonania całego projektu inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi oraz Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim w Gminie Żukowice”, to kwota ponad 5 mln zł., z czego dotacja wynosi blisko 2,3 mln zł. 


Zakres robót w budynku Szkoły Podstawowej obejmuje m.in.: ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia dachu. Gruntowną modernizację przejdzie kotłownia oraz instalacja c.o. W ramach poprawy systemu grzewczego: wymienione zostaną rury, grzejniki, zostaną zamontowane dwie powietrzne pompy ciepła i szczytowy kocioł kondensacyjny. Ponadto zakres prac uwzględnia modernizację instalacji cwu oraz instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Natomiast w drugiej części budynku zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplone zostaną stropodachy oraz zostanie wymienione pokrycie dachu. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane nowe obróbki blacharskie i orynnowanie oraz modernizacja instalacji c.o. i cwu.

Dodatkowo oprócz pozyskanych środków unijnych w ramach kompleksowej modernizacji Szkoły Podstawowej w Nielubi, zostanie przeprowadzony gruntowny remont wewnątrz budynku, który będzie polegać na wymianie instalacji elektrycznej, remoncie istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, remoncie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchni oraz sal lekcyjnych oraz wymianie drzwi wewnętrznych. Remont będzie finansowany ze środków własnych gminy.

Dzięki zwiększeniu komfortu cieplnego, zostaną stworzone optymalne warunki do nauki i pracy dla wszystkich użytkowników szkoły. Projekt pozwoli także na zmniejszenie nakładów na ogrzewanie obiektów oraz zwiększenie oszczędności energii. Termomodernizacja przyniesie również efekt długofalowy, którym jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.