Umowa podpisana, remont będzie kompleksowy
Źródło: Redakcja GPI
01.06.2018.   
01.06.2018.
Ucieszą się mieszkańcy i kierowcy. Droga w wojewódzka nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski przejdzie długo wyczekiwany remont. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała umowę na wykonanie kompleksowego remontu drogi na odcinku km 22+400 do km 23+400.  Łączna wartość tego zadania to kwota blisko 3,5 mln zł.  Termin zakończenia zadania planowany jest na 31.07.2019 r. Prace będzie realizowała firma Budimex S.A.

Zanim rozpoczną się prace drogowe firma przystąpi do wykonania dokumentacji technicznej. Prace będą wykonywane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Remont drogi będzie zakładał wykonanie na odcinku 1 km nowej konstrukcji jezdni wraz z przebudową i budową nowej sieci kanalizacji deszczowej. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi, po lewej stronie przewidziano wzmocnienie nawierzchni chodników poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Planuje się wzmocnienie konstrukcji zjazdów do posesji w ciągu chodnika po prawej stronie - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi, po lewej stronie przewidziano wymianę uszkodzonych krawężników betonowych na nowe oraz ułożenie ścieku z kostki betonowej. Przewidziano również remont skrzyżowań zakładający  wymianę warstwy ścieralnej na warstwę z betonu asfaltowego. Na odcinkach w km ok. 20+200-22+000 oraz 23+400-23+600 po prawej i lewej stronie planuje się utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym. Inwestycja zakłada również remont istniejącej zatoki autobusowej w km 21+200.

Obecnie trwają rozmowy z DSDiK we Wrocławiu dotyczące zaprojektowania i budowy dokończenia pozostałego odcinka drogi w Brzegu Głogowskim tj. 300 m.

Działania te zostały poprzedzone wieloma pismami i rozmowami w tym temacie. W ubiegłym roku w sierpniu Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski zapowiadał tę inwestycję będąc w Brzegu Głogowskim na spotkaniu z wójtem oraz radnymi i mieszkańcami. Słowa dotrzymał za co bardzo dziękujemy.