Rusza Program Dobry Start 300+
Źródło: Redakcja GPI
20.06.2018.   
20.06.2018.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+  MIESZKAŃCY MIASTA GŁOGOWA MOGĄ SKŁADAĆ:

OD 1 LIPCA 2018r. TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (PORTAL EMP@TIA, BAKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA),
OD 1 SIERPNIA 2018r.:
- W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE (PARTER),
- W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCA W URZĘDZIE MIEJSKIM (RYNEK 10),
- W BIURZE OBSŁUGI MIESZKAŃCA URZĘDU MIEJSKIEGO W GALERII GLOGOVIA.


DOBRY START 300 dla ucznia
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku           

                                                                                                                
Komu przysługuje świadczenie?

rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym
Na kogo przysługuje świadczenie?
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego świadczenie przysługuje:
- na dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
- na dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia
– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności


Komu nie przysługuje świadczenie?

jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, studentów, dzieci uczących się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski składa się w miejscu zamieszkania.
Od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. wnioski można złożyć przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r.  można złożyć tradycyjny, papierowy wniosek lub wysłać pocztą.

Kiedy wypłata świadczenia?

Wypłata świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Na wnioski złożone w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia wypłata nastąpi do 30 września.

Ile wynosi świadczenie?
300,00zł

W przypadku ubiegania się o świadczenie Dobry Start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie Dobry Start przez osobę uczącą się, będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.