inspektor do spraw fitosanitarnych i obsługi administracyjno-biurowej
Źródło: Nadesłane
25.06.2018.   
25.06.2018.
 


OGŁOSZENIE O NABORZE
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów / kandydatek
na stanowisko: inspektor do spraw fitosanitarnych i obsługi administracyjno-biurowej
w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w Głogowie
(miejsce wykonywania pracy: 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 45a)

ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie obserwacji oraz rejestracji pojawiania się i nasilenia wybranych organizmów szkodliwych w ważnych gospodarczo uprawach na terenie powiatu
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców, przyjmowanie wniosków i prowadzenie urzędowych kontroli u zarejestrowanych podmiotów
- prowadzenie prac administracyjno-biurowych w zakresie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
- sygnalizowanie optymalnych terminów i metod zwalczania agrofagów niekwarantannowych drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem urzędów gmin i jednostek działających na rzecz rolnictwa
- pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz laboratoryjnych, wykonywanie podstawowych analiz w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności organizmów
- współuczestniczenie w obsłudze fitosanitarnej eksportu
- gromadzenie i wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie
- sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu wykonywanych obowiązków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
- pełna znajomość ustawy o ochronie roślin wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
- znajomość obsługi komputera
- prawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu pojazdu)
- komunikatywność
- niekonfliktowość
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
- doświadczenie zawodowe: 2 lata w rolnictwie lub administracji
- odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopia prawa jazdy
- Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Urzędu https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/ w zakładce Formularze)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 2 lipca 2018 r.
(Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu)
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędu poszukującego pracownika.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.