Zadecyduje ilość chętnych do skorzystania z dofinansowania
Źródło: Redakcja GPI
09.01.2019.   
09.01.2019.

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Żukowice w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków.

- Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy wyrazili deklarację wymiany kotła oraz wyrazili chęć udziału w projekcie RPO WD 2014-2020. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinansowania - informuje wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

O dotację z RPO WD 2014-2020 mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł  prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.


Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.


WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:


Dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 do nowych urządzeń grzewczych może wynieść maksymalnie  do 85% wartości wydatków kwalifikowanych. tj. nawet do 35 000,00 zł na jedno gospodarstwo.

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:

•  wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na instalacje kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe;
•  instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE:

•  termomodernizacji budynku;
•  wymiany starego źródła ciepła na piec na ekogroszek, olej opałowy bądź piec węglowy;
•  wymiany użytkowanego kotła gazowego i olejowego.

INFORMUJEMY, IŻ ZŁOŻENIE WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA NIE DECYDUJE O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA, A JEST JEDYNIE WYRAZEM CHĘCI UCZESTNICTWA W DALSZEJ PROCEDURZE NABORU WNIOSKÓW. PODJĘCIE DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE JEST UWARUNKOWANE POZYTYWNYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.zukowice.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Żukowicach, pokój nr 13.

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ  W URZĘDZIE GMINY W ŻUKOWICACH, POK. NR 13 W  NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 21.01.2019 r.


Zgłoszenie udziału w projekcie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Żukowice –
druk do pobrania