Szykują drastyczny wzrost opłat za wywóz śmieci
Źródło: Redakcja GPI
22.06.2019.   
22.06.2019.


Na najbliższej sesji (26 czerwca) Rada Miasta głosować będzie nad nowymi opłatami za wywóz śmieci na terenie Głogowa.

– Lokalne przesłanki do wprowadzenia podwyżek to, m.in.: zwiększona ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych, wzrost kosztów zagospodarowania odpadów gabarytowych (np. meble) ze 150 – 200 zł do 400 – 450  w 2018 roku oraz wzrost cen (z średnio ponad 75 zł/tonę) za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych na RIPOK do blisko 300 zł za tonę – tłumaczy Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.

I tak czteroosobowa rodzina za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny zapłaci 120,00 zł miesięcznie a za te zbierane w sposób selektywny 72,00 zł miesięcznie.

Koszty funkcjonowania systemu odpadowego muszą być przerzucone na mieszkańca i nie ma prawnej możliwości otrzymania dopłat przez gminę, tak jak to jest w przypadku wody – dodaje Wojciech Borecki.

Jeśli radni przyjmą uchwałę to nowe stawki będą obowiązywać od 1 sierpnia br.


TREŚĆ Uchwały:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa
domowego.


1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa
domowego.

2. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i wynosi:

1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 30,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 60,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 90,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe - 120,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe - 150,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 180,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
7) gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 210,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego.


2. Wysokość opłaty uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i wynosi:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe - 39,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe - 56,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe – 72,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 88,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 104,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
7) gospodarstwo domowe siedmioosobowe i większe – 108,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny - za poszczególne pojemniki w wysokości:

Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane w sposób nieselektywny - za poszczególne pojemniki w wysokości:


- o pojemności 10 L w wysokości 4,00 zł
- o pojemności 60 L w wysokości 24,50 zł
- o pojemności 120 L w wysokości 36,50 zł
Id: 1C367A65-46AD-44A0-9B45-AA4D6E0AFACE. Projekt Strona 1
- o pojemności 240 L w wysokości 58,00 zł
- o pojemności 660 L w wysokości 132,50 zł
- o pojemności 770 L w wysokości 154,00 zł
- o pojemności 1100 L w wysokości 219,00 zł
- o pojemności 2500 L w wysokości 500,00 zł
- o pojemności 3500 L w wysokości 702,00 zł
- o pojemności 6000 L w wysokości 1.215,00 zł
- o pojemności 7000 L w wysokości 1.404,00 zł


2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – garaże wolnostojące
- za worek o pojemności 60 L w wysokości 24,50 zł w przypadku zbierania w sposób nieselektywny.
§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika na odpady komunalne zmieszane
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane
w sposób selektywny - za poszczególne pojemniki wysokości:


- o pojemności 10 L w wysokości 2,00 zł
- o pojemności 60 L w wysokości 12,50 zł
- o pojemności 120 L w wysokości 20,00 zł
- o pojemności 240 L w wysokości 30,00 zł
- o pojemności 660 L w wysokości 72,00 zł
- o pojemności 770 L w wysokości 79,00 zł
- o pojemności 1100 L w wysokości 112,50 zł
- o pojemności 2500 L w wysokości 259,00 zł
- o pojemności 3500 L w wysokości 360,00 zł
- o pojemności 6000 L w wysokości 619,00 zł
- o pojemności 7000 L w wysokości 722,00 zł


2. Ustala się niższą stawkę opłaty za jednorazowy odbiór worka na odpady komunalne zmieszane
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – garaże wolnostojące
- przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za worek o pojemności 60 L wysokości
12,50 zł.
§ 5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
a w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami w zbieranymi
w sposób nieselektywny stanowi sumę opłat określonych w § 1 i w § 3, a w przypadku opłat za
gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat określonych w § 2 i § 4.


UZASADNIENIE
Wprowadzone niniejszą uchwała nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają wprost z kalkulacji dokonanej w oparciu o złożoną ofertę Wykonawcy.
Przyczyn tak znacznego wzrostu opłat można upatrywać w reformie gospodarowania odpadami komunalnymi, zwanej rewolucją śmieciową, która miała miejsce w lipcu 2013 roku.
Reforma miała zgodnie z założeniami dać gminom kontrolę nad wywozem śmieci. Rozwiązanie miało być odpowiedzią na patologie systemu gospodarowania odpadami, poprzez uszczelnienie całego systemu, oraz wprowadzenie selektywnego zbierania śmieci u źródła, tym samym zmniejszając ilość odpadów kierowanych na wysypiska. Przed reformą bowiem każdy, zarówno właściciel domku jednorodzinnego, jak i wspólnota czy spółdzielnia mieszkaniowa, mogli na własną rękę decydować o wyborze kontrahenta. Powodowało to jednak, że wiele osób
wywoziło śmieci do lasu bądź paliło nimi w piecu, a niektóre firmy zostawiały odpady na tak zwanych dzikich wysypiskach.
Na sytuację związaną z wdrażaniem reformy nałożyły się uwarunkowania wynikające z bieżącego gospodarowania odpadami, nie tylko odpadami komunalnymi. Od dwóch lat nasiliły
się zjawiska związane z porzucaniem odpadów i z pożarami składowisk odpadów. Wynika to z dwóch przyczyn:


- pożary nielegalnych magazynów odpadów (najczęściej odpadów niebezpiecznych),
- pożary na legalnych składowiskach odpadów, które związane były z prowadzoną na nich gospodarką odpadami. Operatorzy zmuszani są do wydzielenia z masy zmieszanych odpadów
komunalnych odpadów surowcowych a także odpadów „energetycznych” Odpady te nie mogą być składowane, wymagane jest przekazanie ich do zagospodarowania. Z uwagi na nadpodaż tego rodzaju odpadów w wielu przypadkach musiały być one magazynowane. W ubiegłym roku, w wyniku opisanych powyżej zdarzeń nastąpiła zmiana przepisów, które:
zaostrzyły wymagania co do nadzoru nad składowiskami i magazynami odpadów, nowe normy magazynowania odpadów, zaostrzyły obowiązki przeciwpożarowe. Skutek tych zmian w
przepisach jest taki, że znacząco rosną koszty dla operatorów - zarówno w zakresie inwestycyjnym jak i w zakresie bieżącego funkcjonowania gospodarki odpadami. Wzrost opłaty śmieciowej w Głogowie wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu
na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Oferta (jedna złożona w postępowaniu przetargowym) została otwarta w dniu 14 maja 2019 roku. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach nakładają obowiązek zbilansowania wpływów pochodzących z opłat uczestników gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi z wydatkami związanymi z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Z uwagi na to, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów stanowi zdecydowanie największy wydatek systemu wynagrodzenie
operatora systemu ma bezpośrednie i największe przełożenie na stawki naliczane mieszkańcom Głogowa. Po dokonaniu analiz i obliczeń ustalono, że stawki opłat muszą wzrosnąć o ok. 80%.
Tak drastyczny i znaczący wzrost opłat uwarunkowany jest czynnikami niezależnymi od operatora jak i uwarunkowaniami wewnętrznymi. Uwarunkowania zewnętrzne dotyczą przede
wszystkim:


· wzrostu opłaty za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów na wysypiskach),
ustalanej przez rząd. W roku 2015 stawka wynosiła 24 zł, w roku 2017 - 74,26 zł, w roku
2018 - 140 zł, w kolejnych latach 170 zł a na 2020 przewidywana stawka będzie wynosiła
240 zł.
· wzrost płacy minimalnej,
· wyższe ceny paliw oraz prognozowany wzrost cen energii elektrycznej,
· nowe obowiązki nałożone na instalacje odbierające odpady komunalne, w tym
uruchomienie systemów przeciwpożarowych i monitoringu (jako reakcja na liczne pożary
na wysypiskach śmieci). Zmiany te wykonywane są przez operatorów w wyniku zmian w
przepisach.
· konieczność spełnienia wymogów UE co do poziomu odzysku odpadów (jednym z
efektów jest zwiększenie liczby pojemników do segregacji śmieci o kosze na bioodpady),
· załamanie się rynku zbytu i przetwarzania odpadów surowcowych. Obecnie w Polsce jest
nadpodaż odpadów surowcowych, które w minionych latach w znacznych ilościach były
przekazywane do zagospodarowania przede wszystkim w Chinach. Po zamknięciu
tamtejszych rynków operatorzy mają problem z przekazywaniem odpadów. Trzeba
pamiętać o tym, że gminy są zobowiązywane do coraz wyższego poziomu odzysku
surowców, z którymi operatorzy nie będą mieli co zrobić. Poziomy odzysku wynoszą
40% w 2019 roku i 50% w roku 2020 i w kolejnych latach. W końcu, po przekroczeniu
oznaczonego czasu na magazynowanie będą musieli płacić kary.
Uwarunkowania lokalne dotyczą:
· braku indeksacji wynagrodzenia w trakcie dwuletniego obowiązywania umowy,
· wzrostu cen (średnio ponad 75 zł/t) za zagospodarowanie zmieszanych odpadów
komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych do
blisko 300 zł/t
· zwiększoną ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych i segregowanych,
· wzrostu kosztu zagospodarowania frakcji nadsitowej (energetycznej) odpadów z nieco
ponad 100 zł w roku 2017 do blisko 300 zł obecnie,
· wzrost kosztów zagospodarowania odpadów gabarytowych ze 150 – 200 zł do 400 – 450
w 2018 roku.


· W związku ze zmienionymi przepisami konieczne będzie uzyskanie nowego pozwolenia zintegrowanego, co może skutkować nałożeniem nowych obowiązków związanych z
wydatkami. Nie bez znaczenia jest fakt, że stawka obecnie obowiązująca podtrzymywana jest od października
2013 roku. Analizując podstawowe koszty - surowców, paliw, energii, koszty pracy a także niewielką inflację w minionych 6 latach obiektywnie trzeba stwierdzić, że podwyżka opłat za
odbiór i zagospodarowanie odpadów była nieunikniona abstrahując od opisanych wyżej przyczyn wzrostu kosztów funkcjonowania systemu. Wskazane powyżej przyczyny, z powodu których zachodzi konieczność wprowadzenia
podwyżek opłat śmieciowych uzupełnić należy o postępującą niewydolność finansową systemu w obecnej formule. Na ponad 64 tysiące osób zameldowanych w Głogowie wpłaty do systemu
wnosi nieco ponad 54 tysiące. Do liczby osób zameldowanych na stałe trzeba dodać ok. 2 tys. osób zameldowanych na czas określony. W związku z powyższym osoby zadeklarowane do
systemu ponoszą rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów także za osoby pozostające poza systemem. Ilość osób zadeklarowanych z roku na rok maleje. W ostatnim roku
ilość spadła o ok. 500 osób (z jednym pozytywnym wahnięciem w 2016 roku). W przypadku utrzymywania się tej tendencji konieczna będzie zmiana systemu naliczania opłat.
Najpopularniejszą metodą ustalania opłaty śmieciowej w kraju była metoda "od osoby" (lub - jak w Głogowie - od gospodarstwa domowego, co tak naprawdę też jest pochodną metody "od
osoby"). Taki sposób naliczania opłaty jest oczywisty - to osoby wytwarzają odpady, więc od mieszkańca powinna być ustalana opłata. Słabością tego sposobu naliczania opłat jest fakt, że
opłata naliczana jest od osoby „zamieszkującej" daną nieruchomość a nie od osoby "zameldowanej" Taki zapis stworzył furtkę dla osób, które chcą pomniejszyć sobie zobowiązania
finansowe. Samorządy, z mocy przepisu mogą weryfikować ilość osób zamieszkujących, jednak praktycznie takie działania są skazane na niepowodzenie. Definicja "osoby zamieszkującej" jest
niejednoznaczna, nie sposób na jej podstawie wydać skutecznej decyzji naliczającej inną opłatę niż ta wynikająca z deklaracji. Zdecydowana większość samorządów ma problemy z wpływami
do systemów, przy nie malejącej masie odpadów wytworzonych. Samorządy nie mogą wspomóc finansowo systemu gospodarki odpadami komunalnymi z budżetu, są zatem zmuszane do stałej
podwyżki opłat. Wiele samorządów, po nabraniu doświadczenia zmienia swoje systemy ustalania i naliczania opłat i przechodzi na system "wodny” - naliczanie opłaty odbywa się w oparciu o
zużytą na nieruchomości ilość wody. System ten charakteryzuje się stabilnością wpływów. Opłatę ponoszą wszyscy rzeczywiście zamieszkujący daną nieruchomość, jest więc sprawiedliwy.
Dzięki temu, że opłata obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy stawki są kalkulowane na wszystkich mieszkańców i oddają rzeczywiste koszty za wytworzone odpady.
Jego wprowadzenie może skutkować stabilnością wpływów a na tej podstawie planowaniem wydatków i rozwoju gospodarki odpadami na terenie gminy. Stabilne i realnie pobierane opłaty
będą wpływać na rzadsze i niższe wzrosty opłat jednostkowych.
Wobec złożonej oferty wykonawcy oraz opisanych powyżej przyczyn podwyżka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych była nieunikniona a jej wysokość jest adekwatna do
uwarunkowań rynkowych.